Selecteer een pagina

Privacybeleid: 

Hoe gaat Gezonder | Praktijk voor Integrale Gezondheidskunde om met uw Privacy?
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener of van uzelf hebben ontvangen. 

Ik streef ernaar om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
• Om relevante informatie over uw gezondheidssituatie te delen met een adviseur van het laboratorium wat uw onderzoek heeft uitgevoerd. Dit om een zo passend mogelijk therapeutisch advies voor u te kunnen opstellen.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of onze administrateur een factuur kunnen opstellen.
 Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

DERDE PARTIJEN
Met derde partijen die toegang hebben tot uw gegevens, heb ik een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierin staat vastgelegd dat ook deze partijen zorgvuldig omgaan met uw privacy. Denk hierbij aan de beheerder van het emailprogramma, patiëntendossier en administratiesysteem maar ook aan de leverancier van onze mobiele pinautomaat en de laboratoria waar ik mee samenwerk.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar: Uw naam, adres, woonplaats
, uw klantnummer, geboortedatum
, de datum van de behandeling
 en een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’. Op deze factuur staan geen inhoudelijke gegevens over uw gezondheidssituatie. Wel kunnen er voorgeschreven supplementen op dezelfde factuur staan.

THERAPEUTISCH ADVIES
De adviezen en afspraken die tijdens de consulten worden gemaakt worden per mail verstuurd. Alsook eventueel specifiek digitaal opgevraagde uitslagen van onderzoeken. Uitslagen kunnen ook als hard-copy worden aangevraagd en overhandigd tijdens een consult.

GEBRUIK VAN EMAILADRES VOOR PRAKTISCHE MEDEDELINGEN EN RELEVANTE ACTIVITEITEN
Uw emailadres wordt ook gebruikt voor informatie omtrent onze praktijk (denk aan mededelingen over vakantie, verandering in wet- en regelgeving, enz.) Ook kan ik u informeren over relevante activiteiten. Denk hierbij aan relevante informatie-avonden of cursussen, passende bij de behandeling die u bij ons volgt. De frequentie van het aantal mails dat u ontvangt zal afhangen van de hoeveelheid informatie die ik te delen heb, maar zal niet hoger liggen dan 12 keer per jaar.

INZAGE EN OPZEGGING
U hebt te allen tijde recht op inzage van uw dossier. U kunt te allen tijde besluiten de behandeling te beëindigen door middel van een schriftelijke of mondelinge communicatie. Wij zijn voor de belastingdienst verplicht om uw gegevens 15 jaar te bewaren dus dit doen wij ook.

MINDERJARIGE CLIËNTEN
Bij wet ligt vast dat beide ouders of gezaghebbenden dienen te ondertekenen voor akkoord voor het begeleiden en behandelen van cliënten onder de leeftijdsgrens van 16 jaar.